สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • Open House 2021

กิจกรรม

23 Feb
  • ไม่มีกิจกรรม

คณะ / วิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา สจล.
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “นายกิตติพงษ์  กิตยารักษ์ เป็นนายกสภา สจล. พร้อม ๑๒ กรรมการสภา" ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลา...

Current

KMITL

งานบริการนักศึกษา

Service
 Top