King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

  • CMKL

Faculty / College

News Information

คณะไอทีลาดกระบังเปิดอบรมฟรี "การพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Things"
คณะไอทีลาดกระบังเปิดอบรมฟรี "การพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Things" ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส และระดับปริญญาตรี รวมไปถึงบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาฮาร์ดแวร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Internet of Things

Current

KMITL

Student Services

Service
Top