King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

  • ประกาศการติดตามข้อมูลสถานการณ์ของโรค Covid-19

Activity

21 Apr
  • ไม่มีกิจกรรม

Faculty / College

News Information

ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่2/2563
มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่2/2563 ยกเว้นค่าปรับชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด หมายเหตุ นักศึกษาทุกชั้นปี (ป.ตรี/โท/เอก) สามารถพิมพ์ใบแจ้งชําระเงินจากระบบ แล้ว...

Current

KMITL

Student Services

Service
 Top