ข้อกำหนดการให้บริการสถานที่ภายในสถาบัน

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพย์สินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน  ฉบับที่ 10

  • หอพักนักศึกษา
  • ศูนย์กีฬา
  • อาคารบ้านพักอาศัยแบบอาคารสูง
  • ผู้ประกอบการร้านค้าภายในสถาบัน
  • ผู้ประกอบการ ( ธนาคาร  ไปรษณีย์ )

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานบริหารทรัพย์สิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

https://www.pmo.kmitl.ac.th/

0-2329-8000 ต่อ 2338

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 324