รูปแบบการวัดผลของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ประกาศ : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล.

เรื่อง รูปแบบการวัดและประมวลผลการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

-----------------------------------------------------

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรูปแบบการวัดและประมวลผลการสอบปลายภาคของรายวิชาต่างๆ ได้ที่ : https://bit.ly/3npFnxp  หรือ

Website : http://www.GenEd.kmitl.ac.th

 

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 253