หอพักนักศึกษา

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล ซึ่งให้ความรู้ทางด้านการศึกษา การวิจัย และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางสถาบัน มีหน่วยงานที่ให้บริการด้านต่างๆ กับนักศึกษา และหอพักนักศึกษาก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการ และเป็นสวัสดิการให้แก่นักศึกษา หอพักนักศึกษาของสถาบันฯ เป็นหน่วยงานที่สังกัดกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี โดยมีลักษณะอาคาร และอัตราการพักอาศัย

เนื่องจากหอพักสถาบันมีห้องพักไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา และแต่ละปีมีนักศึกษาเพิ่มขึ้น ทางสถาบันฯ จึงจำเป็นต้องคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษา ที่ประสงค์จะเข้าพักอาศัยในหอพักสถาบันฯ
   1. รับนักศึกษาทุกชั้นปี
   2. ฐานะทางครอบครัวยากจน
   3. สภาพร่างกายพิการ,มีโรคประจำตัว(ต้องมีใบรับรองแพทย์) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
   4. อื่นๆ (ตามความเหมาะสมที่ทางสถาบันฯ เห็นสมควร
   5. สมัครด้วยตนเองที่ งานกิจกรรมของคณะต่างๆ

 

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร มีดังนี้
   1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
   3. ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามีโรคประจำตัว)

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักสถาบันฯ ที่
   - สำนักงานหอพัก
   - งานกิจกรรมนักศึกษาของทุกคณะ
   - ชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และ รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานอธิการบดี ส่วนกิจการนักศึกษา สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ภายใน 3330,3635

 

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 33604