ศุภณัฐ ศศิพงศ์พนา ได้รับตำแหน่งรองกุลบุตรกาชาด ประจำปี 2559

       นายศุภณัฐ ศศิพงศ์พนา นักศึกษาปริญญาโท สาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลรองกุลบุตรกาชาด ประจำปี 2559 และเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ในพิธีเปิดงานกาชาด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559  ณ บริเวณสวนอัมพร ในโครงการสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

       หลังจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยเปิดรับสมัครเยาวชนไทย เพื่อคัดเลือกเยาวชนผู้มีใจรักการเป็นอาสาสมัคร บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้ด้อยโอกาส และทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย ผลปรากฏว่า กุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี 2559  ได้แก่ นายกิตติชัย เพ็ชรแก้ว จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนางสาวจิดาภา วัชรสินาพร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมตำแหน่งรองกุลบุตร-กุลธิดากาชาด ได้แก่ นายศุภณัฐ ศศิพงศ์พนา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และนางสาวดวงดาว ขันติชัยขจร จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 7720