ผศ.ดร.บรรจง บุญชม และผศ.ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี

       ผศ.ดร.บรรจง บุญชม อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีและผศ.ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี  2559  ระดับดี จากสภาวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในผลงานทางวิชาการเรื่อง “ผลิตภัณฑ์แคลเซียมรูปต่าง ๆจากเปลือกหอยเพื่อใช้งานด้านเกษตรกรรม” โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Event Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ

ผศ.ดร.สรัญญา พันธุ์พฤกษ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากแบบโปสเตอร์

       ผศ.ดร.สรัญญา พันธุ์พฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากแบบโปสเตอร์ ในการเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “การผลิตไฮโดรเจนของเซลล์ตรึงรูปไซยาโนแบคทีเรียทนเค็ม Aphanothece halophytica” ในงานการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP Congress IV) ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 9399