ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันฯ แบบออนไลน์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2564

ระบบรายงานตัว

www.reg.kmitl.ac.th/matriculation

ขั้นตอนการรายงานตัว

http://www1.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2564_1_news1_1589_2021_05_01-14-46-44_96fb2.pdf?fbclid=IwAR0vpQ_BT5UGBfIubXy7y6ms_ryrA7qpL2aznXEwPMh_KSjKmlmSaBDMUGQ

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 709