เปิดรับหลักสูตรป.โท ไอที เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับหลักสูตรระดับปริญญาโทใหม่ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานไอทีในยุคดิจิทัล  เพิ่มแขนงวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูล (Data Technology and Innovation) “DTI” เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ด้านเทคโนโลยีวิทยาการข้อมูล  วิศวกรรมข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล และระบบสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และจัดการข้อมูล รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมจากข้อมูล

*************************************

เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2564 : ตั้งแต่บัดนี้ - 11 มิ.ย. 2564 

(เริ่มเรียนประมาณ ส.ค. 2564)

*************************************

ดูรายละเอียดได้ที่ : https://bit.ly/3auwUUv

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 188