ยินดีกับนักวิจัยไทย สจล.ในเวทีระดับโลก

ยินดีกับนักวิจัยไทย สจล.ในเวทีระดับโลก

ถือเป็นความภูมิใจของ สจล. และประเทศไทย กับนักวิจัยจาก สจล.จำนวน 8 ท่าน ที่ได้รับการจัดลำดับจาก Stanford University

ใน A list of top 2 per cent of the world scientists โดยดูจากการ citation และผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus

และ  the number of citations, H -Index, co-authorship and a composite indicator

จาก 22 สาขาหลักและ 176 สาขาย่อย ในฐานข้อมูล Scopus (Updated 2019)

จากข้อมูลการจัดอันดับ : https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2471