ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำชื่อเสียง

นักศึกษาท่านใดที่ทำชื่อเสียงให้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

เมื่อปีการศึกษา 2561ที่ผ่านมา

ซึ่งมีคุณสมบัติ และหลักฐานครบตามที่กำหนด

ไปรับทุนการศึกษากัน
*สมัครรับทุนได้ที่งานกิจการนักศึกษาของคณะ/ วิทยาลัย
*หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 มีนาคม 2562

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 4668