YOUTH SUMMER CAMP 2018

ปิดเทอมแล้วเชิญน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน..

ขอเชิญส่งบุตรเข้าค่ายเยาวชน

YOUTH SUMMER CAMP 2018 รุ่นที่ 24

เปิดรับสมัครเยาวชน อายุระหว่าง 7-12 ปี จำนวน 40 คน เท่านั้น!!

มาก่อนได้สิทธิ์ก่อน รับเฉพาะบุตรของบุคลากรภายใน สจล. 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561

กิจกรรมเริ่ม.. ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 30 มีนาคม 2561

ฟรี!!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร.02-329-8156 สายใน 3522, 3523

จัดโดย..สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล.

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 4380