รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี 1 ใน 100 นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยดีเยี่ยมแห่งเอเชีย

       รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยดีเยี่ยมแห่งเอเชีย ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจราจรและขนส่งมวลชน

       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 คนของเอเชียที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยผลงานดีเยี่ยม จาก The Asian Scientistmagazine

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.asianscientist.com/2016/03/pr/celebrating-excellence-asian-science-asian-scientist-100/

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 6745