ผศ.ดร.ดอน ได้รับทุนวิจัยวิทยาศาสตร์

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดอน อิศรากร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม เข้ารับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 จาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตร จัดโดยมูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จากผลงานโครงการ : เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบผลิตพลังงานได้เองจากการทำงานของเครื่องจักร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559  ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ

ทินกฤต หนุ่มสถาปัตย์ สร้างชื่อ หนึ่งเดียว จาก 5 ม. รับทุน The Okazaki Kaheita

       ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายทินกฤต กลิ่นหวล นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเลือกให้รับทุน The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation ประจำปีการศึกษา 2560 จากนักศึกษาทั่วประเทศ

       ทินกฤต กล่าวว่า The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation เป็นทุนที่มอบให้กับนักศึกษาไทย เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดย กองทุนมูลนิธิ Okazaki Kaheita นานาชาติ  โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนเป็นเวลา 1 ปี  หลังจากนั้นจึงจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยความมั่นใจ มุ่งมั่น การเตรียมความพร้อมของตนเอง บวกกับความรู้ความสามารถด้านสถาปัตย์ที่ได้สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ศึกษาอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกหนึ่งเดียวให้ได้รับทุนในครั้งนี้

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 7776