สุขภาพอนามัย

 

การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยนี้ จัดขึ้นเพื่อดูแล ป้องกัน รักษา และแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการ ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง และชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้นักศึกษาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ที่จะบั่นทอนความสามารถในการเรียนของนักศึกษา
          

หน่วยงานสุขภาพอนามัย เป็นหน่วยงานที่นักศึกษาได้มีโอกาสมาใช้ในเวลาเจ็บป่วย จึงเป็นสวัสดิการ ที่จำเป็น เนื่องจากทุกคนมีโอกาสเจ็บป่วย การช่วยให้นักศึกษามีสุขภาพกลับคืนเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็วย่อมช่วยให้ นักศึกษาสามารถประสบผลสำเร็จในการเรียนได้
          

งานสุขภาพอนามัยนี้ เป็นส่วนราชการสังกัดอยู่ในกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ

 • กรณีนักศึกษาของสถาบันฯ ยื่นบัตรนักศึกษาพร้อมแจ้งข้อมูลในการขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์
 • กรณีบุคลากรของสถาบันฯ แจ้งชื่อ - นามสกุล พร้อมข้อมูลในการขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์
 • กรณีการเบิกยาและเวชภัณฑ์ เพื่อเตรียมสำหรับทำกิจกรรม ให้ทำบันทึกถึง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา พร้อมแจ้งวัน เวลา สถานที่ และจำนวนคน แล้วนำส่งที่งานธุรการ กองกิจการนักศึกษา อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 4 ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
 • กรณีการขอรับคำปรึกษาจากจิตแพทย์ ต้องนัดล่วงหน้า ติดต่อวัน และเวลานัดได้ที่ งานสุขภาพอนามัย อาคารสมเด็จพระเทพ 1 ในวัน และเวลาราชการ

 

 

วันและเวลาในการให้บริการ
      งานสุขภาพอนามัย ขยายเวลาการตรวจของแพทย์ ดังนี้

 • เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 -18.00 น. (เฉพาะวันราชการ)
 • ตรวจโรคทั่วไป จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-11.00, 11.30-14.00 น. (เฉพาะวันราชการ)
 • คลีนิกจิตแพทย์ อังคาร , พุธ เวลา 16.00 – 18.00 น.

ขอบเขตของการให้บริการ

 • ให้บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันฯ เท่านั้น

 

 

การให้บริการ

 • ให้บริการปัจจุบันพยาบาล และบริการตรวจรักษาโรค
 • ให้บริการเภสัชกรรมที่จำเป็น
 • ให้บริการจิตเวช โดยจิตแพทย์
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการรักษาโรค และการส่งเสริมสุขภาพ
 • ให้บริการตรวจและออกหนังสือรับรองสุขภาพ
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์
 • ให้บริการยาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่
 • ให้การพยาบาลต่างๆ เช่น ทำแผล, ล้างตา, หยอดตา, ฉีดยา, ตัดไหม, ผ่าฝี, ถอดเล็บ, ขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย
 • ประสานงานกับสถานพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงในกรณีส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรของสถาบัน
 • อบรมให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษาที่สนใจ
 • กรณีการเจ็บป่วยที่ต้องการนอนพักรักษามีเตียงนอนและห้องพักที่มิดชิด แยกชาย-หญิง โดยอยู่ในความดูแลของพยาบาลวิชาชีพ ตลอดเวลา
 • หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ สายนอก โทร. 0-2326-4387 สายใน 3633 และ 3634

ข่าวจาก : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 16527