ประชุมวิชาการ การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : ก้าวข้ามความท้าทายสู่การเรียนรู้วิถีใหม่

Place Event

Event Date From

2021-06-11  ถึง  2021-06-11


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ร่วมกับสภาคณบดี   คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย  (ทปคศ.)   

จัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษาครั้งที่ 11   

เรื่อง  "การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : ก้าวข้ามความท้าทายสู่การเรียนรู้วิถีใหม่" 

ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564  ทางออนไลน์

เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ   โดยมุ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา

ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการศึกษา

 

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://www.ietech.kmitl.ac.th/drle2021

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-mail : sangsuree.da@kmitl.ac.th โทรศัพท์ 089-451-7301