ขั้นตอนขอรับใบเสร็จค่าลงทะเบียนของนักศึกษา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบันที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาด และการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ งานการเงิน สำนักงานคลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จึงเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา เพื่อนำไปใช้เบิกกับหน่วยงานราชการต้นสังกัด ของผู้ปกครอง หรือใช้ในการอื่นๆ แบบเร่งด่วน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ตามไฟล์ที่แนบ) ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบต่อไป

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ พี่แอน โทร. 082-5924542 หรือ 02-329-8120 **

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 221